Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy

Miejsce, w którym poznasz odpowiedzi

Szukasz sensu życia?

Odpowiedz na wezwanie

Szukasz prawdy, zadajesz pytania, chcesz dobrze przeżyć swoje życie, robiąc to do czego zostałeś powołany? Seminarium jest miejscem zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi. Nie zadajemy ich w próżnie, ale stawiamy je Bogu odpowiadając na Jego wezwanie. Bóg zawsze odpowiada jak chce i kiedy chce, ale aby usłyszeć odpowiedź trzeba mu zaufać. On chcę twojego dobra i szczęścia, a jeżeli czujesz w sobie Jego wezwanie, zaprasza cię do tego abyś wyciągnął po nie swoją dłoń.

Szukasz sensu życia?

Odpowiedz na wezwanie

Poszukujesz czegoś głębszego niż to co proponuje ci otaczający cię świat? Szukasz prawdy, zadajesz pytania, chcesz dobrze przeżyć swoje życie, robiąc to do czego zostałeś powołany?

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej (2021/2022)

Zasady rekrutacji

Kto może ubiegać się o przyjęcie do seminarium
Kandydat do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan diecezji świdnickiej, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia. W przypadku kandydatów starszych (powyżej 35 roku życia) droga ewentualnej formacji jest prowadzona indywidualnie.

Nowość: rok propedeutyczny
Zgodnie z wchodzącym w życie nowym dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, wraz z nowym rokiem akademickim 2021/2022 w diecezji świdnickiej początek drogi formacyjnej nie ma charakteru akademickiego i trwa przez okres jednego roku, nazywanego „rokiem propedeutycznym” (przygotowawczym). Po zakończeniu roku propedeutycznego kandydaci rozpoczynają studia teologiczne na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym.

Terminy rekrutacji
Na rok 2021/22 rekrutacja odbywa się w następujących terminach:

A. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami

 • termin podstawowy: od 1 lipca (cz) do 10 lipca (so)
 • termin dodatkowy: od 16 sierpnia (pn) do 28 sierpnia (so)
 • ustalenie daty/godziny: drogą telefoniczną, telefon: +48 533 473 525 (rektor), +48 74 856 49 00 (furta)

B. Egzamin z wiedzy teologicznej

 • termin podstawowy: 12 lipca (pn) godz. 10.00
 • termin dodatkowy: 31 sierpnia (wt) godz. 10.00

C. Miesiąc weryfikacyjny

 • wrzesień 2021 (w wyznaczonym ośrodku formacji roku propedeutycznego).

Świadectwa maturalne
Osoby, które będą oczekiwały na wyniki matur poprawkowych, mogą przystąpić do rekrutacji warunkowo, z możliwością dostarczenia świadectw maturalnych w późniejszym terminie.

Szczegółowe zasady rekrutacji

A. Rozmowa kwalifikacyjna z moderatorami.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w budynku WSD w Świdnicy (pl. Wojska Polskiego 2), biorą w niej udział księża przełożeni (rektor i ojciec duchowny). Rozmowa wstępnie rozeznaje motywację formacji do kapłaństwa oraz zdolność kandydata do podjęcia formacji i studiów teologicznych. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikuje do egzaminu wstępnego. Podczas rozmowy kandydat przedstawia następujące dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości + kserokopia (istnieje możliwość dostarczenia w późniejszym terminie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia
 • Opinia proboszcza
 • Opinia katechety
 • Świadectwo zdrowia uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej + kserokopia
 • Aktualna pełna metryka chrztu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów + kserokopia
 • Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu) + kserokopia
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Książeczka wojskowa (do wglądu)
 • Życiorys uwzględniający drogę sakramentalną i zaangażowanie w parafii
 • Podanie o przyjęcie do seminarium duchownego skierowane do rektora WSD
 • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg. (minimum 368 × 456 pikseli)

B. Egzamin z wiedzy teologicznej w formie pisemnej

 • W nowej formie egzamin obejmuje zakres materiału: „Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych” (wydanie drugie poprawione), część I i III.
 • Dla osób, które przygotowywały się wcześniej z innego zakresu materiału stosowanego przy poprzednich rekrutacjach, jest możliwe zastosowanie poprzedniego zestawu zagadnień:
  Ewangelia według św. Marka / Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego: Cz. 1: WYZNANIE WIARY nr 11 – 24, Symbol Apostolski, nr 33, nr 43 – 47, nr 81 – 84, nr 136 – 140, nr 147 – 152, nr 174, / Cz. 2: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO nr 224 – 225 / Cz. 3: ŻYCIE W CHRYSTUSIE nr 357 – 400, nr 415 – 421, nr 429 – 441, nr 442 – 533 / Cz. 4: MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM nr 534, nr 548, nr 556, nr 569-571 / Adhortacja apostolska Ojca świętego Franciszka Evangelii Gaudium, nr 1-134)
 • Pozytywny wynik egzaminu w połączeniu z wcześniejszym pozytywnym wynikiem rozmowy dają możliwość wzięcia udziału w okresie weryfikacyjnym.

C. Miesiąc weryfikacyjny

 • Odbywa się w wyznaczonym domu formacyjnym. Jest to trwający przez wrzesień miesięczny czas przygotowujący do rozpoczęcia właściwej formacji seminaryjnej, w którym kandydaci zapoznawani są z zasadami, kształtem oraz przebiegiem formacji. Poznanie podstaw duchowości kapłańskiej, konfrontacja z zasadami seminaryjnymi oraz grupą, podejmowanie zadań integracyjnych, zajęcia ze specjalistami (psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta) to ostateczna weryfikacja kandydatów, której pozytywna ocena kwalifikuje do rozpoczęcia formacji w WSD w Świdnicy.

Rozpoczęcie roku propedeutycznego

 • Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie czas weryfikacji, rozpoczną od 1 października roczny okres propedeutyczny w wyznaczonym ośrodku pod kierownictwem prefekta roku propedeutycznego i współpracującym z nim zespołem kapłanów, odpowiedzialnych za formację duchowieństwa.
 • Po pomyślnym zakończeniu roku propedeutycznego rozpoczyna się pierwszy rok studiów teologicznych w Seminarium Duchownym w Świdnicy.
Świadectwa alumnów

Świadectwa z formacji

Seminarium to czas rozeznawania i umacniania powołania. Czas spotkania z Żywym Bogiem

Paweł Alumn II roku

Dotychczasowa formacje uważam, za naprawdę udaną. Zmieniłem się na lepsze jako człowiek i jako katolik

Janusz Alumn III roku

Powołanie jest zagadką, której rozwiązanie możesz znaleźć tylko w Chrystusie i z Chrystusem

Mateusz Alumn V roku
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32)