Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2021

01.03.2021 - 05.03.2021 (pon - pią)
Nabożeństwo powołaniowe - marzec 2021

Umieszczamy do pobrania przez Duszpasterzy propozycję nabożeństwa powołaniowego na I czwartek miesiąca.

Nabożeństwa przygotowują klerycy roku V.

W celu pobrania materiałów w formacie PDF, proszę kliknąć w grafikę poniżej:

Nabożeństwo powołaniowe Marzec 2021 - grafika

04.03.2021 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Jezus daje odpowiedź na naszą bezradność - jest nią trwanie w miłości Boga.

Pierwszy czwartek miesiąca marca zgodnie z seminaryjną tradycją zgromadził w Katedrze Świdnickiej Księży Moderatorów oraz Alumnów naszego Seminarium na wspólnej Eucharystii w święto św. Kazimierza Królewicza, którą poprzedzało nabożeństwo powołaniowe przygotowane prze naszych braci z kursu V. Mszy Świętej przewodniczył ks. dr. Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Homilię zaś wygłosił ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny. Homilista w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii (J 15,9-17) zwrócił uwagę, że Jezus pozostawił w wieczerniku swoim uczniom swoisty testament miłości. W samym centrum Ewangelii jest wezwanie do trwania w miłości Boga. To z kolei można osiągnąć poprzez przestrzeganie przykazań połączone właśnie z taką miłością jakiej przykład dał nam Jezus oddając za nas swoje życie i pozostawiając siebie samego w sakramentach – podkreślał kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy Świętej Główny Celebrans odmówił modlitwę św. Pawła VI o powołania.

06.03.2021 - 05.04.2021 (sob - pon)
Praktyka wielkopostna diakonów

W przeddzień III Niedzieli Wiewlkiego Postu diakoni naszej seminaryjnej wspólnoty udali się do wyznaczonych parafii Diecezji Świdnickiej, gdzie rozpoczęli praktyki duszpasterskie. Podczas ich trwania poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania kancelarii, będą również pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych, a także katechizować w szkołach.

07.03.2021 (niedziela)
III Niedziela Wielkiego Postu

Jezus chce byśmy oderwali się od chaosu świata, a nasze życie budowali na relacji z Nim!

W III Niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Eucharystii w Kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Zwrócił On uwagę, że dzisiejsze Słowo boże prowadzi ans w dwa miejsca – do Świątyni Jerozolimskiej oraz na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymuje w drodze exodusu przykazania będące przypieczętowaniem Przymierza – prawa których celem jest osiągnięcie przez człowieka łączności z Bogiem. Homilista zauważył, że dzisiejsza Liturgia Słowa stawia nam uzasadnione pytanie co my jako ludzie wierzący uczyniliśmy z dekalogiem i trzema dniami podczas których Jezus odbudował świątynię swego ciała. To pytanie jest aktualne zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu, w którym jesteśmy wezwani do szczególnej modlitwy i bliskości z Panem. W dalszej części Główny Celebrans zauważył, ze w dzisiejszym II czytaniu (1 Kor 1,22-25) św. Paweł ukazuje teologię Chrystusowego Krzyża, wzywając nas do umiejętnego badania znaków czasu i budowania naszego życia w perspektywie Krzyża.

11.03.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Szatan wprowadza zamęt - zacierając wszelkie granice między dobrem, a złem; żywiołem diabła jest chaos - Bóg kocha przejrzystość.

Czwartkowy wieczór zgromadził w Kaplicy Głównej Świdnickiego Domu Ziarna brać klerycką wraz z Księżmi Moderatorami, na wspólnym dziękczynieniu Bogu za dar odkupienia każdego człowieka. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej – ks. dr Tadeusz Chlipała. W swoim rozważaniu Główny Celebrans, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 11, 14-23) zauważył, że choć niemy doświadczył bardzo konkretnego działania ze strony Jezusa, to niektórzy z tam obecnych nie chcieli uznać, że posiada On moc pochodzącą od swego Ojca. Wręcz przeciwnie – brnęli w kłamstwo polegające na przypisaniu Jezusowi mocy pochodzącej od złego ducha. Dialog Jezusa z tłumem pokazuje brak logiki i spójności w sposobie ich myślenia – wskazywał kaznodzieja. W dalszej części homilii Ksiądz Rektor przypomniał zebranym, że w czasie trwającego Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do właściwego odczytywania znaków czasu – co z kolei przyczyni się do zachowania naszych serc przed zatwardziałością. Bóg daje nam możliwość ustawicznego zaczynania od nowa, aby dojść do zbawienia będącego naszym ostatecznym celem – zaznaczył homilista.

12.03.2021 (piątek)
24 godziny dla Pana

My również - podobnie jak Naród Wybrany jesteśmy w szczególny sposób powołani przez Jezusa. Jednak nie jesteśmy już karmieni wyborną pszenicą i miodem z opoki - lecz czymś więcej, Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela!

W piątkowy wieczór wspólnota Seminaryjna udała się do Sanktuarium św. Józefa, gdzie posługę duszpasterską pełnią ojcowie paulini, aby wziąć czynny udział w akcji „24 godziny dla Pana”, pod hasłem: "On odpuszcza wszystkie twoje winy". Nasi bracia wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. dr. Tadeusz Chlipała  - Rektor Świdnickiego WSD. Wygłosił On również homilię, w której zwrócił uwagę na doniosłość przykazania miłości Boga, bliźniego i swojej osoby w kontekście uzyskania życia wiecznego. Czasu, w których żyjemy nie różnią się od tych, w których żyli nasi przodkowie. Jesteśmy teraz bogatsi o ich doświadczenia. Wiemy, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, który przyszedł na świat aby dać nam życie – podkreślał Główny Celebrans. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz 24 godzinna adoracja.

14.03.2021 (niedziela)
Niedziela Laetare

O krzyżu trzeba dzisiaj mówić. Mowa o krzyżu ma wzmacniać nasza wiarę!

W IV Niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Laetare wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor Administracyjny WSD w Świdnicy. Główny Celebrans wygłosił także homilię, w której skupił się na znaczeniu krzyża w życiu człowieka wierzącego. We wstępie zaznaczył, że choć dzisiaj wielu jest ludzi, dla których krzyż jest obcy i nic nieznaczący, to tak naprawdę nigdy nie był on znakiem obojętnym. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii (J 3, 14-21) Homilista zaznaczył, że Jezus w rozmowie z Nikodemem nawiązując do wydarzeń pisanych na kartach starotestamentalnej Księgi Liczb zapowiada sposób swojej śmierci. Został On wywyższony na krzyżu aby tym wszystkim, którzy w Niego wierzą życie wieczne. To właśnie na krzyżu Jezus stał się znakiem nie do przeoczenia, każdy kto wierzy w ukrzyżowanego ma życie wieczne – zaznaczył kaznodzieja. Kontynuując zauważył również, że za sprawą Jezusa krzyż przestaje być znakiem hańby, a staje się znakiem miłości, w świadczeniu której Jezus był do końca konsekwentny. Ksiądz Dyrektor przypominał zgromadzonym, o obowiązku troski o szacunek do krzyża – ponieważ to on ukazuje nam wartości naszej wiary. Na zakończenie homilii Główny Celebrans zwrócił uwagę na kwestię potępienia – znajdującą się na przeciwnym biegunie względem zbawienia. Każdy, kto nie wierzy w Jezusa sam siebie potępił, przez swoje złe czyny i niesprawiedliwość. Zło potępia samo siebie i tego kto się go dopuszcza, bo nie może znieść światłości Boga wypływającej z prawdy – podsumował Ksiądz Dyrektor. 

18.03.2021 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Dialog człowieka z Bogiem trwa do dziś. Bóg nie chce naszej śmierci, ale daje nam szanse na odkrycie, że Jezus jest Mesjaszem - któremu mamy służyć będąc wiernymi swoim zobowiązaniom.

W czwartkowe popołudnie alumni naszego Seminarium wraz z Księżmi Moderatorami zgromadzili się na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr. Tadeusz Chlipała – Rektor WSD w Świdnicy. Przybliżając przesłanie I czytania zaczerpniętego z Księgi Wyjścia (Wj 32, 7 – 14) Główny Celebrans skłonił zgromadzonych do refleksji na temat wartości słów i obietnic składanych Bogu i drugiemu człowiekowi, stawiając przy tym Mojżesza za wzór trwania przy Bogu i wypełniania Jego woli. W nawiązaniu zaś do Ewangelii (J 5, 31 – 47) kaznodzieja zwrócił uwagę na specyficzny dialog pomiędzy Jezusem, a Żydami, którzy nie otworzyli się na miłość Boga, którą przynosi ze sobą Chrystus. Ksiądz Rektor zaznaczył przy tym, że my sami poprzez swoje czyny i miłość mamy być świadkami miłości Jezusa, a poprzez postawę naszego życia mamy świadczyć światu o tym czego oczekuje od nas Bóg.

19.03.2021 (piątek)
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Jezus wybrał rodzinę, aby w niej kochać każdego człowieka!

W Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, brać klerycka wraz z Księżmi Przełożonymi, z Księdzem Rektorem – ks. dr. Tadeuszem Chlipałą na czele, zgromadziła się Katedrze Świdnickiej na uroczystej Mszy Świętej. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił JE Ks. Bp Marek Mendyk – Biskup Świdnicki. W swoim rozważaniu Ksiądz Biskup skupił się na ukazaniu wartości rodziny we współczesnym świecie, wskazując przy tym zagrożenia na jakie jest dzisiaj wystawiona oraz pola do jej rozwoju i wzrostu.

Na zakończenie Eucharystii  Ordynariusz Świdnicki odnowił akt zawierzenia Diecezji Świdnickiej Świętemu Józefowi.

21.03.2021 (niedziela)
V Niedziela Wielkiego Postu

Post jest po to byś obumarł, byś wydał plon - czy po to pościsz?

V Niedziela Wielkiego Postu zgromadziła w Kaplicy Dobrego Pasterza brać klerycką wraz z księżmi moderatorami na wspólnej Eucharystii. Świętym czynnościom przewodniczył ks. Piotr Gołuch  - Ojciec Duchowny WSD w Świdnicy, który wygłosił także homilię. Swoje rozważanie skupił wobec zagadnień postu i chrztu. Główny celebrans postawił zgromadzonym pytanie, odnośnie ich motywacji względem podejmowanych przez nich wyrzeczeń. Jeżeli prowadzą one do odnowienia chrztu – wtedy post ma sens, przekonywał Ojciec Piotr. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii (J 12,20-33) homilista zaznaczył, że Jezus ukazuje na czym polega prawdziwe życie i że można je zrealizować tylko w perspektywie krzyża - w umieraniu w miłości. Pozwala On przy tym odkryć sens cierpienia znajdujący się właśnie w miłości aż po krzyż.

25.03.2021 (czwartek)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

To sam Bóg jest dawcą każdego życia i żaden człowiek nie ma prawa go niszczyć!

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem JE ks. bp. Ignacego Deca, który przeżywał dziś również 17. rocznicę swoich święceń biskupich. Główny Celebrans wygłosił także homilię nawiązując do oblodzonego dzisiaj Dnia Świętości Życia ustanowionego w roku 1998 przez Polski Episkopat. W nawiązaniu do dzisiejszej uroczystości Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że jest to odpowiedni moment do pochylenia się nad tajemnicą Wcielenia – zamieszkania Syna Bożego pod Sercem Najświętszej Maryi Panny. Ponadto dzisiejszy dzień przyzywa nas ku modlitwie o poszanowanie każdego życia ludzkiego, zarówno u jego początków, jak i u jego kresu.

Po Eucharystii władze województwa dolnośląskiego wręczyły pierwszemu biskupowi świdnickiemu tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska oraz statuetkę „Civi Honorario”.

28.03.2021 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Dramat Męki Pańskiej, pomimo upływu lat trwa do dziś. Kroczmy drogą Krzyża ku światłu, ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu!

Niedziela Męki Pańskiej, zwana Niedzielą Palmową, upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, a także rozpoczyna w Kościele obchody Wielkiego Tygodnia. Dzisiejsza Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Marka Mendyka rozpoczęła się w Kaplicy Matki Bożej Świdnickiej od odczytania fragmentu Ewangelii i poświęcenia palm. W czasie Liturgii Słowa nasi bracia wraz z chórem pod dyrekcją Pani Marty Monety wyśpiewał opis Męki Pana Jezusa Chrystusa według św. Marka. Następnie homilię wygłosił Główny Celebrans, który zachęcał do odnajdywania siebie samych wśród drugoplanowych postaci Męki Pańskiej.

Wybierz kronikę