Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2019

01.10.2019 (wtorek)
Wybory dziekanów alumnów

Na początku każdego roku akademickiego we wspólnocie seminaryjnej mają miejsce wybory dziekanów alumnów. W tym roku odbyły się one w małej auli. Dotychczas funkcję tę pełnili: dk. Mateusz Grzegorczyk – dziekan i dk. Michał Pietraszek – wicedziekan. W wyniku głosowania, uzyskując 19 głosów, nowym dziekanem alumnów został akolita Emil Dudek. Wicedziekanem natomiast został wybrany akolita Wojciech Pawlina, który uzyskał 20 głosów.

01.10.2019 (wtorek)
Pożegnanie Sióstr Jadwiżanek

Uwielbiajmy Boga za dobro, które wyświadczył przez posługę Sióstr Jadwiżanek.

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, alumni WSD w Świdnicy wraz z księżmi przełożonymi oraz księżmi gośćmi zebrali się na uroczystej Eucharystii, podczas której odbyło się pożegnanie Sióstr Jadwiżanek, które pełniły posługę w naszej wspólnocie. Mszy Świętej przewodniczył i homilię Wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. W homilii Główny Celebrans, nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa zauważył, że Bóg nie wcielił się po to by nas karać, lecz żeby przebaczać gdy będziemy Go o to prosili i by umacniać nas w drodze ku niebu. Na zakończenie liturgii przedstawiciele wspólnoty seminaryjnej wyrazili Siostrom swoją wdzięczność  wręczając upominki. Następnie Ksiądz Biskup wręczył Siostrom pamiątkowe różańce winszując im, aby zawsze były radosne, cieszyły się przychylnością Boga i aby były pokorne i pełne miłości na wzór patronki dnia dzisiejszego. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą kolację do seminaryjnego refektarza.

03.10.2019 (czwartek)
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Niech ten rok będzie szczęśliwy, bogaty w doświadczenia i naznaczony Bożym błogosławieńswem

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego rozpoczęła się od Eucharystii sprawowanej w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Ignacego Deca. Ordynariusz Świdnicki wygłosił również homilię, w której poruszył kwestie związaną z przygotowaniem do ewangelizacji i samą ewangelizacją. Ks. Biskup zwrócił uwagę, że formacja alumnów powinna bazować na Słowie Bożym w wymiarach ascetycznym, humanistycznym, teologicznym i duszpasterskim. Główny Celebrans zauważył, że do ewangelizacji przygotowują liturgia i osobista modlitwa. Zaapelował także, aby klerycy pamiętali o osobistym studium i modlitwie, które są nieodzowne na drodze ich powołania do Chrystusowego Kapłaństwa.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do Auli Głównej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, aby wziąć udział w drugiej części uroczystości. Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru seminaryjnego pod kierownictwem Pani Marty Monety. Następnie słowa powitania wygłosił Ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor WSD w Świdnicy. Po słowach powitania głos zabrał Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor administracyjny WSD w Świdnicy, zdając sprawozdanie z działalności WSD w Świdnicy za rok akademicki 2019/2020. Następnie słowo do zgromadzonych wygłosił Ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał Ks. dr hab. Sławomir Stasiak prof. PWT, Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po słowie przedstawiciela kursu pierwszego, ks. bp Ignacy Dec wręczył nagrody najlepszym studentom w roku akademickim 2019/2020. Wykład inauguracyjny, pt. „Prawo rzymskie jako podstawa kultury europejskiej” wygłosił ks. prof. dr. hab. Antonii Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Po słowie końcowym Biskupa Świdnickiego nastąpiło zakończenie akademii śpiewem „Gaudeamus igitur.” Uroczystość zwieńczył uroczysty obiad, na który zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza.

06.10.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Naszym zadaniem jest, by wierzyć Bogu każdego dnia bardziej po to, żebyśmy byli jeszcze lepszymi sługami.

W XXVII Niedzielę Zwykłą, Eucharystii w kaplicy seminaryjnej przewodniczył o. Piotr Gołuch. Homilię wygłosił natomiast o. Krzysztof Mielnik, który pochylił się nad pojawiającymi się w dzisiejszej Ewangelii pojęciami wiary i służby i relacji pomiędzy nimi. Ojciec Krzysztof na wstępie podjął próbę zdefiniowania tego czym jest wiara. Posługując się przy tym definicją z Katechizmu Kościoła Katolickiego wskazał, że wiara jest adekwatną odpowiedzią na Słowo Boga. W dalszej części homileta podkreślił ścisły związek pomiędzy wiarą, a służbą. Wiara, jeżeli jest dobrze przeżywana prowadzi do coraz to doskonalszej służby – podkreślał kaznodzieja, a prośba apostołów z dzisiejszej Ewangelii dot. tak naprawdę nie wiary samej w sobie ale stanowiła suplikę o możność jeszcze doskonalszej służby. Ojciec duchowny na koniec zaznaczył, że dzisiejsze słowa uczniów Jezusa, proszące go o przymnożenie wiary powinny stać się także i naszymi, abyśmy stawali się wierzącymi sługami Boga. 

07.10.2019 (poniedziałek)
Konsulta seniorów

Na początku nowego roku akademickiego zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższy semestr. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

10.10.2019 (czwartek)
Eucharystia czwartkowa

Ogarnijmy naszą modlitwą misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię w każdych miejscach świata!

W trwającym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym "Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie" wspólnota seminaryjna spotkała się na uroczystej czwartkowej Eucharystii w Kaplicy Głównej. Mszy Świętej, podczas której w sposób szczególny powierzaliśmy Bogu sprawę misji,  przewodniczył Ks. dr Tadeusz Chlipała – Rektor świdnickiego Seminarium. Główny celebrans u progu Najświętszej Liturgii wskazał na konieczność modlitwy w intencji misjonarzy i dzieł misyjnych Kościoła, za sprawą których światło Ewangelii dociera do najdalszych zakątków świata. Po proklamowanej Ewangelii zebrani wysłuchali Listu Pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

12.10.2019 (sobota)
Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca, Ordynariusza Diecezji Świdnickiej. Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy tegorocznej Rady Duszpasterskiej zgromadzili się w Auli Głównej WSD w Świdnicy na obrady. Po ich zakończeniu wszyscy zebrani udali się do seminaryjnego refektarza na obiad, który stanowił zwieńczenie dzisiejszego spotkania.

13.10.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Wiara ma być podstawą relacji miłości z Bogiem.

W XXVIII Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Ks. Marcin Dolak – Wicerektor WSD w Świdnicy. W słowie wstępnym przypomniał zebranym o obchodzonym dzisiaj XIX Dniu Papieskim, pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Homilię wygłosił natomiast o. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny. Pochylił się w niej nad postawą miłości, która cechowała postać Samarytanina z dzisiejszej Ewangelii. Ojciec duchowny wyjaśniał, że miłość zbudowana jest na trzech głównych fundamentach, a mianowicie na szacunku, wymaganiu od siebie i wdzięczności. Homileta na zakończenie zachęcał wszystkich do odpowiedzi na pytanie jaka jest nasza miłość wobec Boga i drugiego człowieka.

Po zakończonej Eucharystii i po spożytym śniadaniu alumni mieli możliwość wyjazdu do rodzinnych miejscowości, celem oddania swojego głosu w dzisiejszych wyborach parlamentarnych.

15.10.2019 (wtorek)
Inauguracja Roku Akademickiego na PWT

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Naszą wspólnotę reprezentowali alumni kursu I wraz z ks. dr Tadeuszem Chlipałą – Rektorem WSD w Świdnicy. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem JE Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię wygłosił natomiast ks. Roman Słupek SDS, rektor seminarium salwatorianów w Bagnie. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miały miejsce kolejne punkty programu. Wykład inauguracyjny wygłosił Nuncjusz Apostolski w Poslce. Podjął on temat rzeczywistości dyplomacji Stolicy Apostolskiej oraz jej relacje międzynarodowe z okazji obchodów stulecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską oraz mianowania pierwszego Nuncjusza Apostolskiego w odrodzonej Polsce, Abp. Achillesa Rattiego. Po zakończonych uroczystościach zaproszeni goście udali się do wrocławskiego seminarium na posiłek.

16.10.2019 (środa)
Uroczystość Świętej Jadwigi Śląskiej

Wzorem św. Jadwigi naśladujmy Jezusa dla Królestwa Niebieskiego!

W środowy poranek w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył Ks. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przedstawił zwięźle sylwetkę Świętej z Trzebnicy wskazując, że jest ona patronką pokoju i pojednania. Ojciec Piotr nawiązując do dzisiejszej Ewangelii zwrócił również uwagę na kwestię związaną z braterstwem i zachęcał zebranych do odpowiedzi na pytanie czy i jakim jestem bliźnim dla drugiej osoby.

16.10.2019 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do świdnickiego Seminarium przybyli księża neoprezbiterzy, by uczestniczyć w pierwszym w tym roku akademickim dniu skupienia. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Następnie odbyło się spotkanie formacyjne, które poprowadził Ks. Prał. Edward Szajda – wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów. Dzień skupienia zakończył się natomiast wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

17.10.2019 (czwartek)
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

Ten kto ma wiarę, nadzieje i miłość jest zjednoczony z Chrystusem.

Brać klerycka wraz z księżmi moderatorami udała się do Katedry Świdnickiej, aby uczestniczyć w liturgicznym wspomnieniu św. Ignacego Antiocheńskiego, patrona ordynariusza naszej diecezji. Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Homilię wygłosił Ks. Prał. Czesław Majda - proboszcz par. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu. Przedstawił w niej postać świętego Ignacego oraz pochodzenie tego imienia – od łacińskiego słowa ignis tzn. ogień i to w tym imieniu, jak zaznaczył, zawarta była inspiracja w posłudze pasterskiej świętego. Homileta zauważył również, że patron dnia dzisiejszego będąc zwierzchnikiem Kościoła w Antiochii ukazywał swoim owcom Chrystusa jako prawdziwego Boga i człowieka, a także zachęcał ich do wierności i jedności z Kościołem. Po Eucharystii dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej, złożyli życzenia dzisiejszemu solenizantowi.

19.10.2019 (sobota)
Wizyta Nuncjusza Apostolskiego

Dziękujmy Bogu za dar św. Jana Pawła II, który patronuje temu miastu!

W sobotnie południe alumni wraz z księżmi przełożonymi udali się do Katedry Świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce – JE Ks. Abp Salvatore Pennachio. Eucharystia ta stanowiła zwieńczenie zapoczątkowanego w marcu br., świętowania kryształowej rocznicy istnienia Diecezji Świdnickiej. Alumni naszego Seminarium byli czynnie zaangażowani przy udziale w uroczystościach, zarówno w posługach liturgicznych, jak i w oprawie muzycznej – za sprawą chóru seminaryjnego pod dyrekcją Pani Marty Monety, który ubogacił swoim śpiewem całą uroczystość. Po zakończonej Eucharystii Główny Celebrans dokonał odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej na gmachu kurialnym. Następnie duchowieństwo wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczysty obiad do gmachu głównego WSD w Świdnicy. Pozostali goście korzystając z gościny wspólnoty seminaryjnej przybyli na ciepły posiłek przygotowany przez Caritas Diecezji Świdnickiej, do ogrodów naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Po zakończonym obiedzie Legat Papieski dokonał pamiątkowego wpisu w seminaryjnej kronice.

19.10.2019 (sobota)
Różaniec ulicami miasta

Wspólnota seminaryjna udała się na różańcową procesję ulicami Świdnicy, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. W przejściu od kościoła parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP pod Katedrę Świdnicką udział wzięli także duchowni, siostry zakonne i wierni ze świdnickich parafii. Procesja zakończyła się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem Ordynariusza Świdnickiego.

20.10.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Ja i Ty powinniśmy wejść w dialog z Bogiem!

W XIX Niedzielę Zwykłą, Eucharystii w kaplicy głównej naszego Domu Ziarna przewodniczył Ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor Administracyjny WSD w Świdnicy, który u progu świętych czynności zachęcił do rewizji naszej modlitwy – na ile jest ona szczera i prawdziwa.  Homilię wygłosił natomiast o. Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny. Pochylił się on nad pojawiającym się w dzisiejszej Ewangelii tematem wiary. Ojciec duchowny zwrócił uwagę, że nasza wiara powinna być więzią miłości z Jezusem Chrystusem. Na zakończenie homileta podkreślił, że powinniśmy prosić Boga o łaskę pamięci o Nim, aby ten świat nie ograniczał się do nas samych.

20.10.2019 (niedziela)
Pielgrzymka do Trzebnicy

W Światowy Dzień Misyjny, przypadający w tym roku na XXIX Niedzielę Zwykłą bracia diakoni wraz z ich opiekunem, ks. dr Tadeuszem Chlipałą – Rektorem WSD w Świdnicy udali się na pielgrzymkę do Trzebnicy. Pątnicy nawiedzili tam Bazylikę pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śląskiej, gdzie modlili się przy grobowcu Patronki Śląska. Uczestniczyli tam również w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Rektor.

22.10.2019 (wtorek)
Uroczystość św. Jana Pawła II

Miłość do Chrystusa możemy odkryć podczas Eucharystii

W uroczystość św. Jana Pawła II wspólnota seminaryjna zebrała się we wtorkowy poranek na uroczystej Mszy Świętej. Przewodniczył Jej ks. dr Andrzej Majka – Dyrektor Administracyjny WSD. Homilię do zebranych wygłosił ks. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny, który zauważył, że Papież Polak jest najdoskonalszym wzorem kochania Chrystusa, ponieważ poświęcił wszystko z miłości do Niego. Homileta zaznaczył, że i my powinniśmy czynić tak samo. Po Eucharystii wszyscy zebrani oddali cześć relikwiom św. Jana Pawła II.

24.10.2019 (czwartek)
Wizyta Ks. Rafała Cyfki

Posługa misjonarzy jest hymnem głoszącym wielkość Boga!

W czwartkowe popołudnie naszą wspólnotę odwiedził Ks. Rafał Cyfka – Dyrektor krakowskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Jego wizyta związana była z dobiegającym końca Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. W kaplicy głównej świdnickiego „Domu ziarna” brać klerycka wraz z księżmi moderatorami, siostrami zakonnymi oraz zaproszonymi gośćmi uczestniczyła w uroczystej Eucharystii, w której powierzaliśmy Bogu sprawę potrzebującego Kościoła i misji. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Gość, który wygłosił również homilię, w której poruszył temat trudu misyjnej posługi oraz wierności, która jest fundamentem autentycznego głoszenia Słowa Bożego. Pod koniec Mszy Świętej na ręce Księdza Rafała złożona została ofiara od wspolnoty na cele realizowane przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

Po zakończonej Liturgii wszyscy zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza na uroczystą kolacje. Następnie alumni i księża przełożeni mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie Księdza Rafała, który tyczył się kwestii związanych z sytuacją chrześcijan na świecie oraz  prześladowaniem Kościoła.

Zwieńczeniem dzisiejszego spotkania byłą wspólna modlitwa różańcowa w różnych językach świata z rozważaniami misyjnymi, którą poprowadzili alumni naszego Seminarium.

27.10.2019 (niedziela)
Msza w Seminarium

Nie będziemy głosić Dobrej Nowiny, gdy będziemy głosić siebie.

W ostatnią niedzielę października, na którą przypadała XXX Niedziela Zwykła, Mszy Świętej w Seminarium przewodniczył Ks. Tomasz Zięba – Prefekt WSD. Homilię wygłosił natomiast Ks. Krzysztof Mielnik – ojciec duchowny, który zaznaczył, że naszym głównym zadaniem wynikającym z powołania jest głoszenie Ewangelii i wlewanie w serca ludzkie nadziei z Niej płynącej. W dalszej części homilii o. Krzysztof w nawiązaniu do dzisiejszego Słowa Bożego zwrócił uwagę, że nie powinniśmy się usprawiedliwiać na wzór faryzeusza, lecz tak jak celnik – prosząc Boga o usprawiedliwienie, które przyniósł nam Chrystus umierając za nas na Drzewie Krzyża.

31.10.2019 (czwartek)
Kandydatura i obtuniczyny

Bóg nas zna i to On posyła nas do innych ludzi.

W ostatni dzień października wspólnota seminaryjna udała się do Katedry Świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, podczas której alumni kursu I otrzymali tuniki, a akolici zostali przedstawieni jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Ignacy Dec. Nawiązując do Słowa Bożego, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej zwrócił uwagę, na ducha wyrzeczenia i poświecenia, który powinien towarzyszyć powołanym przez Chrystusa do Jego kapłaństwa.

Po wygłoszonej homilii rozpoczął się obrzęd poświęcenia i nałożenia tunik alumnom roku pierwszego. Biała szata, symbolizująca czystość ducha, będzie służyła im jako strój liturgiczny. Następnie miał miejsce obrzęd przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Odtąd Kościół z większą uwagą będzie przyglądał się pięciu akolitom, aby jak najlepiej ocenić ich zdatność do służby kapłańskiej.

Przed błogosławieństwem głos zabrali seniorzy kursu I i V, chcąc wyrazić zebranym swą wdzięczność.

Po zakończonej Eucharystii alumni udali się do rodzinnych parafii aby tam wspomagać swoich księży proboszczów w zadaniach związanych z obchodami Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Wybierz kronikę