Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2018

01.02.2018 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszę Świętą pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca poprzedziło nabożeństwo powołaniowe przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę, że uczniowie Jezusa wykonywali pracę ewangelizacyjną w zespole oraz w przekazywaniu wiary posługiwali się skromnymi środkami. Główny celebrans zachęcał wiernych do bezinteresowności na wzór św. Brata Alberta. Na zakończenie Eucharystii, Ks. bp Ignacy Dec odczytał modlitwę papieża Pawła VI o powołania. 

02.02.2018 (piątek)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi również Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej racji wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Na początku Mszy Świętej, w której uczestniczyły także osoby życia konsekrowanego z terenu całej naszej diecezji, Biskup Świdnicki poświęcił świece, po czym we wnętrzu świątyni wyruszyła procesja.

Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii zwrócił uwagę na przymioty, którymi winna odznaczać się osoba życia konsekrowanego. Są nimi: miłość, wierność i jedność. Biskup Świdnicki wskazywał również na wartość życia konsekrowanego dla Kościoła i świata.

Po zakończonej homilii nastąpił obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów zakonnych. Następnie miało miejsce dziękczynienie za dar życia konsekrowanego, wygłoszone przez przedstawicieli zakonów. 

06.02.2018 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W „Domu Ziarna” odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział JE Ks. bp Ignacy Dec, Ks. bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy oraz wykładowcy naszego seminarium. Głównym tematem było przedstawienie alumnów kursu III jako kandydatów do przyjęcia posługi lektoratu. W tym czasie w kaplicy głównej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończonych obradach wszyscy udali się na wspólny posiłek do seminaryjnego refektarza.

08.02.2018 (czwartek)
Konsulta

Na początku nowego semestru zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższe półrocze. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

08.02.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której podkreślił, że wiarę trzeba strzec do końca życia. Główny celebrans zachęcał do modlitwy o wytrwanie do końca na drodze, którą Bóg prowadzi, a także do wiary pełnej pokory. Przykładem wytrwałości i nieustępliwości w modlitwie może być postać Syrofenicjanki, o której traktuje dzisiejsza Ewangelia. 

11.02.2018 (niedziela)
XXVI Światowy Dzień Chorego

W XXVI Światowy Dzień Chorego delegacja alumnów udała się do katedry świdnickiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki podczas Mszy Świętej udzielił również sakramentu namaszczenia chorych. Główny celebrans w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślał znaczenie chorych dla Kościoła oraz zachęcał do troski o cierpiących.

17.02.2018 (sobota)
Posługa lektoratu

Zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych jest udzielenie alumnom roku trzeciego posługi lektoratu. Jest to pierwsza posługa, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa. Przez nią stają się oni szczególnymi świadkami i stróżami słowa Bożego.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył JE Ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Po odczytaniu Ewangelii, rozpoczął się obrzęd ustanowienia lektorów. Kandydatów do przyjęcia tej posługi przedstawił Księdzu Biskupowi ks. Tomasz Zięba, opiekun kursu III. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele nowo ustanowionych lektorów wyrazili swą wdzięczność wszystkim zebranym.

18.02.2018 (niedziela)
1 Niedziela Wielkiego Postu

W 1. Niedzielę Wielkiego Postu, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Zięba, prefekt. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak, wskazując w niej na przymioty Boga, który jest Stworzycielem, jest miłosierny i wszechmocny. Zwrócił także uwagę na kwestię przebaczenia. Bóg, przebaczając człowiekowi, unicestwia zło. Ojciec Duchowny w zakończeniu podkreślił, że nawrócenie to ciężka i konkretna praca. 

19.02.2018 (poniedziałek)
Konferencja księży dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się konferencja księży dziekanów, na którą przybyli kapłani z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem JE Ks. bp. Ignacego Deca. Po zakończonej Eucharystii księża dziekani udali się do auli, gdzie miały miejsce obrady. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem.

19.02.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W „Domu Ziarna” odbyło się trzecie w tym roku spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem „Czy Bóg różnych religii to ten sam Bóg?”.

Ks. Rektor Tadeusz Chlipała rozpoczął spotkanie od modlitwy i powitania tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka, wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, członka Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

POSŁUCHAJ NAGRANIA Z SYMPOZJUM:

22.02.2018 (czwartek)
Msza czwartkowa

Moc Kościoła pochodzi od Boga.

W Święto Katedry św. Piotra, Apostoła, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec, który sprawował tę Eucharystię w intencji Ojca Świętego Franciszka. Biskup Świdnicki wygłosił również homilię, w której podkreślał, że Kościół nie jest instytucją czysto ludzką, ale Bożą. Ponadto każdy papież jest darem od Boga. W zakończeniu, główny celebrans zachęcał do tego, by zawsze stać przy Piotrze naszych czasów.

24.02.2018 (sobota)
Dzień skupienia duchowieństwa

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się wielkopostny dzień skupienia duchowieństwa naszej diecezji, który poprowadził ks. dr Eugeniusz Ploch, kapłan diecezji opolskiej. Jednodniowe ćwiczenia duchowe rozpoczęły się adoracją Najświętszego Sakramentu, w czasie której była okazja do spowiedzi. Następnie kapłani uczestniczyli w dwóch konferencjach. Centralnym punktem wielkopostnego dnia skupienia była Eucharystia, której przewodniczył JE Ks. Bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii przypomniał, że gdy Bóg do czegoś zobowiązuje, zawsze udziela wystarczających sił, by to spełnić. W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, główny celebrans podkreślił, że bez pomocy Boga nie jesteśmy w stanie miłować naszych nieprzyjaciół i się za nich modlić. To Pan daje ku temu moc, trzeba być jednak otwartym na Jego działanie.

25.02.2018 (niedziela)
2 Niedziela Wielkiego Postu

W 2. Niedzielę Wielkiego Postu, Mszy Świętej przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. W wygłoszonej przez siebie homilii, główny celebrans zwrócił szczególną uwagę na głęboką wiarę i posłuszeństwo Abrahama, o którym traktuje dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Jego życie było oparte na bezgranicznym zaufaniu Bogu, nie było w nim miejsca na strach. Tym różnił się od Apostołów, którzy czasem kierowali się lękiem, jednak w każdej sytuacji dotykała ich interwencja Boga. 

27.02.2018 (wtorek)
Msza urodzinowa o. Mirosława

Księża przełożeni wraz z alumnami zgromadzili się w kaplicy głównej na porannej Eucharystii, która była sprawowana w intencji o. Mirosława Rakoczego z racji urodzin i imienin. Mszy Świętej przewodniczył Solenizant. Homilię wygłosił natomiast ks. Piotr Gołuch, który podkreślił, że Chrystus nie po to umarł byśmy byli pyszni, kierowali się kłamstwem i wskazywali na inne wartości niż Bóg. Zachęcał również do podjęcia odważnej decyzji nawrócenia i zmiany własnego życia. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do refektarza, gdzie przedstawiciele alumnów wyrazili wdzięczność o. Mirosławowi za jego posługę i złożyli życzenia w imieniu całej wspólnoty. 

28.02.2018 (środa)
Msza w intencji śp. ks. Waldemara Ziembickiego

Dzisiejsza poranna Msza Święta była sprawowana w intencji zmarłego przed kilku dniami śp. ks. Waldemara Ziembickiego, proboszcza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Srebrnej Górze. Eucharystii przewodniczył o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny.

Wybierz kronikę