Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
TPS > Kronika

Wesprzyj Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej dokonująć wpłaty ofiary online
Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika Towarzystwa Przyjaciół WSD - rok 2014

12.01.2014 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD

Do świdnickiego "domu ziarna" w Niedzielę Chrztu Pańskiego zawitali Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej: prezesi Towarzystwa Przyjaciół WSD, studenci świeccy oraz uczestnicy sesji "Drogami Wiary i Rozumu". Było to spotkanie opłatkowe.

Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej na wspólne kolędowanie. Po nim alumni II roku wystawili przedstawienie jasełkowe, a następnie przyszedł czas na łamanie się opłatkiem, poprzedzony życzeniami dziekana alumnów, ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora seminarium, p. Ewy Miałkowskiej - prezes Towarzystwa Przyjaciół WSD oraz bp. Ignacego Deca.

Ostatnim punktem spotkania był uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu.

18.01.2014 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", które tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład ks. dr. hab. Jarosława M. Lipniaka, przedstawiciela Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego i wykładowca teologii dogmatycznej w świdnickim seminarium. Jego tytuł brzmiał: "Katolicy i prawosławni: co nas dzieli, co nas łączy?". Po krótkiej przerwie na kawę miała miejsce druga część spotkania, część dyskusyjna, na której uczestnicy mogli zadawać różne pytania dotyczące wiary zarówno księdzu wykładowcy, jak i zaproszonemu gościowi ks. dr. Piotrowi Nikolskiemu, proboszczowi parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy.

18.01.2014 (sobota)
Spotkanie opłatkowe w Goczałkowie

Alumni czwartego roku udali się wraz z ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym, do Goczałkowa. Odbyło się tam spotkanie opłatkowe dla Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, które rozpoczęło się Mszą Świętą. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ojciec duchowny. Po niej alumni z ojcem i uczestnikami spotkania udali się na poczęstunek i wspólne kolędowanie do miejscowego gimnazjum.

22.02.2014 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim seminarium odbyło się kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono Eucharystią w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład o. prof. PWT dr. hab. Jacka Kicińskiego CMF, wykładowcy teologii duchowości na PWT we Wrocławiu. Jego tytuł brzmiał: "Medytacja chrześcijańska". Wykład zakończył się możliwością zadawania pytań prelegentowi.

15.03.2014 (sobota)
Sympozjum misyjno-teologiczne

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej wraz z Referatem Misyjnym Diecezji Świdnickiej zorganizowało sympozjum misyjno-teologiczne, którego hasło zaczerpnięte z listu apostolskiego "Porta fidei" Benedykta XVI brzmiało: "Powołani, aby [...] ukazywali blask Słowa prawdy". Sympozjum odbyło się pod patronatem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego.

Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup świdnicki pomocniczy. Oprócz wspólnoty seminaryjnej zebrali się na niej także księża prelegenci i wykładowcy, studenci świeccy, uczestnicy programu "Drogami Wiary i Rozumu" oraz przyjaciele seminarium.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium dokonał otwarcia sympozjum. Spotkanie poprowadził natomiast ks. Jakub Górski, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.

Pierwszym prelegentem tego sympozjum był biskup świdnicki, który wygłosił wykład: "Misyjność Kościoła w świetle dokumentów papieskich". Kolejnym prelegentem był o. dr hab. Jarosław Różański OMI, kierownik Katedry Misjologii na Wydziale Teologicznym na UKSW w Warszawie, a tematem konferencji którą przedłożył było: "Dialog międzyreligijny i działalność misyjna Kościoła w dokumentach i pielgrzymkach afrykańskich Benedykta XVI".

Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, o tytule: "Misjonarz wobec współczesnych wyzwań". Ostatnią konferencję zatytułowaną: "Różaniec: żywy i misyjny zapleczem głoszenia wiary" wygłosiła dr Małgorzata Wawszczyk, katechetka i współpracownik Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Po panelu dyskusyjnym ks. Jakub Górski dokonał podsumowania sympozjum, a następnie wszyscy udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

12.04.2014 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" odbyło się kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjne Eucharystią w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast wykładowca tego spotkania ks. dr. Marcin Kowalski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład gościa z Lublina. Jego tytuł brzmiał: "Biblijny opis stworzenia świata a nowoczesna egzegeza".

17.05.2014 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", które tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład ks. dr. hab. Jarosława M. Lipniaka, przedstawiciela Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego i wykładowcy teologii dogmatycznej w świdnickim seminarium. Jego tytuł brzmiał: "Geografia wiary: Ziemia Święta: chrześcijanie, muzułmanie i żydzi w jednym domu".

05.06.2014 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Jezus zjednoczony z Ojcem godzi się na krzyż i mękę i przez to zjednoczenie zmartwychwstaje.

W pierwszy czwartek czerwca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych. Przewodniczył jej o. Henryk Zienkiewicz CSsR, prefekt postulatu redemptorystów w Bardzie. Eucharystię, na którą przybyli także postulanci z Barda, poprzedziło nabożeństwo powołaniowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego świdnickich alumnów.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o jedności człowieka z Panem Jezusem, która jest jednością z Bogiem i prowadzi do przemiany człowieka.

14.06.2014 (sobota)
Zakończenie programu DWiR

W świdnickim "domu ziarna" odbyła się ostatnia sesja dwuletniego cyklu popularno-naukowego "Drogami Wiary i Rozumu", który był odpowiedzią środowiska naukowo-dydaktycznego skupionego przy seminarium na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI zawarte w liście motu proprio „Porta fidei” ogłaszającym Rok Wiary.

Tradycyjnie rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie swój wykład miał ks. prof. dr hab. Józef Swastek, wykładowca historii Kościoła na PWT we Wrocławiu. Jego tytuł brzmiał: "Bóg i człowiek na Dolnym Śląsku w XX wieku". Wykład zakończył się dyskusją.

Na koniec ks. dr Dominik Ostrowski, wicererktor i koordynator programu DWiR, wręczył wszystkim pamiątkowe dyplomy i certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie.

02.10.2014 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedziło ją nabożeństwo różańcowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów.

Mszy Świętej, przypadającej tego dnia we wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie ochrony swojego rozwoju duchowego przez powołanych do służby Bożej, które musi być wspierane modlitwą wiernych. Każdy powołany może tylko wtedy chronić innych od zła kiedy sam będzie dobrze chroniony.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze modlitwą papieża Pawła VI o nowe powołania.

09.10.2014 (czwartek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

Podstawowym zadaniem uczelni teologicznej jest kształtowanie nowego człowieka na wzór Jezusa Chrystusa

W seminarium świdnickim miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015, na którą przybyło wielu gości. Obecni byli m. in. bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Eucharystii w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, który wygłosił również homilię. Nakreślił w niej dwa podstawowe cele uczelni teologicznej, a mianowicie: zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie ducha. Warunkiem realizacji owych celów jest otwarcie się na Ducha Świętego. Po Komunii Świętej odbyła się jeszcze przysięga wierności nowo mianowanego ojca duchownego, ks. Mirosława Rakoczego, ks. Tomasza Federkiewicza, nowego prefekta seminarium oraz ks. Jacka Czechowskiego, nowego wykładowcy muzyki kościelnej.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie w auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Następnie ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec, nowy rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, poprowadził immatrykulację studentów pierwszego rok oraz wygłosił wykład inauguracyjny. Było też przemówienie przedstawiciela kursu pierwszego oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2013/2014.

Po alokucji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

12.10.2014 (niedziela)
XIV Dzień Papieski

Po raz czternasty Kościół polski przeżywał tzw. Dzień Papieski. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło: "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie". Z tej okazji grupa alumnów udała się na Mszę Świętą do katedry, której przewodniczył ks. prał. Marek Korgul, wikariusz biskupi i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kuri Biskupiej.

Główny celebrans wygłosił także homilię, której tematem przewodnim była świętość. Drogą do jej osiągnięcia jest właściwa realizacja powołania. Czynnikami dzięki którym wzrasta świętość są: dom rodzinny oraz pozytywne wzorce, czyli święci. Ks. prałat posłużył się przykładem świętego Jana Pawła II, jako wzoru realizacji powołania w dzisiejszych czasach.

Wybierz kronikę