Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > O seminarium > Zadania seminarium

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Zadania seminarium duchownego

W szczególności do zadań wychowania seminaryjnego alumnów należy:

Zadania Seminarium Duchownego określił bliżej Kościół zwłaszcza w dokumentach Soboru Trydenckiego, Watykańskiego II oraz w nauczaniu papieży.

Sobór Trydencki poleca biskupom zakładanie seminariów, aby w nich „przyszli duchowni zaprawiali się w bogobojności, pobożności i karności kościelnej oraz w dobrych obyczajach”. (Dekret Cum adolescentium aetas)

Dekret o Formacji Kapłańskiej Soboru Watykańskiego II Optatam totius stwierdza: „Do formacji kapłanów konieczne są wyższe seminaria. Kształcenie w nich alumnów powinno w całości zmierzać do tego, by stawali się oni prawdziwymi duszpasterzami na wzór Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza. Niech więc przygotowują się do posługi, jaka wiąże się ze słowem, aby objawione Boże słowo coraz lepiej rozumieli, rozważając je, posiedli i wyrażali mową i obyczajami; do posługi, jaka wiąże się z kultem i uświęcaniem, aby modląc się i spełniając święte czynności liturgiczne, dokonywali dzieła zbawienia przez Ofiarę eucharystyczną i sakramenty; do służby, jaką wyznacza Pasterz, aby potrafili ukazać ludziom Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu (Mk 10,45)” (DFK 4).

Także posynodalna adhortacja Ojca św. Jana Pawła II o formacji kapłańskiej Pastores dabo vobis poświęca wiele miejsca problemowi formacji kapłańskiej w seminariach duchownych. Stwierdza m.in., że „seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze (...), zaś długotrwałe przebywanie z Jezusem stanowi niezbędne przygotowanie do apostolskiej posługi. (...) Wyższe seminarium winno się stawać wspólnotą, która jest tak zespolona głęboką przyjaźnią i miłością, że można ją uznać za prawdziwą, szczęśliwą rodzinę" (PDV 60).