Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Formacja intelektualna

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Formacja intelektualna

Wraz z kształtowaniem sumień ma miejsce także kształtowanie umysłów. To główny wymiar formacji intelektualnej.

Obecna sytuacja, ukształtowana w wielkiej mierze przez obojętność religijną i powszechną niewiarę w realną zdolność rozumu do poznania obiektywnej i uniwersalnej prawdy, a także przez nieznane dotąd problemy i pytania, związane z odkryciami naukowymi i technicznymi, zdecydowanie domaga się wysokiego poziomu formacji intelektualnej” (Pastores Dabo Vobis 51).

Dlatego też ważnym przymiotem osobowości kapłańskiej jest należyty poziom wykształcenia zarówno ogólnego jak i filozoficzno-teologicznego. Przez studium filozofii, teologii i innych nauk, alumni poznają Boży plan zbawienia ludzi, zdobywają teoretyczne i praktyczne podstawy dla swojego życia wewnętrznego oraz przyszłej działalności duszpasterskiej (por. KPK 248-254, PDV 53).

Alumni WSD Diecezji świdnickiej odbywają studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, według programu studiów (ratio studiorum) przygotowanego przez Episkopat Polski i zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską. Jako studenci tejże uczelni stosują się do zasad i norm określonych jej statutem.

Przygotowanie teologiczne

Studia seminaryjne trwają sześć lat (12 semestrów). Wszystkie wykłady, ćwiczenia, proseminaria, seminaria i lektoraty są obowiązkowe.

Pierwsze dwa lata studiów koncentrują się wokół kursu filozofii, natomiast pozostałe cztery - to intensywne studia teologiczne, w czasie których odbywają się wykłady teologii dogmatycznej, egzegezy Pisma Świętego, teologii moralnej, liturgiki, katechetyki, oraz wielu innych dyscyplin szczegółowych. 

Do końca piątego roku studiów alumni zobowiązani są przedłożyć i obronić pracę magisterską, pozytywnie ocenioną przez dwóch samodzielnych pra­cowników naukowych. Uzyskanie stopnia zawodowego magistra teologii jest podstawą do złożenia prośby o udzielenie święceń kapłańskich.

Studium prywatne

Alumni pogłębiają wiedzę filozoficzno-teologiczną poprzez studium prywatne, na które w rozkładzie dnia alumna jest przeznaczony specjalny czas.

Zainteresowania

Alumni angażują się w działalność funkcjonujących w Seminarium kół zainteresowań, szczególnie Koła Teologicznego Alumnów oraz publikowania na łamach kleryckiego czasopisma „Nasze seminarium”,  pogłębiają swoją wiedzę uczestniczącw sympozjach w naszym i innych ośrodkach naukowych

Alumni pielęgnują swoje zainteresowania naukowe i w miarę posiadanych funduszy dążą do kompletowania prywatnego księgozbioru.

Przygotowanie pedagogiczne

Studia teologiczne alumnów uzupełniane są zajęciami z zakresu pedagogiki, dydaktyki, katechetyki, tak aby umożliwić absolwentom naszego seminarium wykonywanie zawodu nauczycielskiego w szkołach wszystkich typów.